Risico Inventarisatie & Evaluatie


De Arbowet eist dat de veiligheids - en gezondheidsrisico’s die werknemers lopen worden vastgelegd in een Risico Inventarisatie -en Evaluatie (RI&E).

Daarnaast is de werkgever verplicht om in een Plan van Aanpak aan te geven welke maatregelen worden genomen om deze risico’s in te perken. De RI&E moet regelmatig worden getoetst (bv door de arbodienst) en bijgesteld.

Bedrijfsveiligheidsadvies kan u helpen met het opstellen van uw RI&E en het daaruit voortvloeiende Plan van Aanpak.