Veiligheidsplan voor bedrijven

Bedrijfsveiligheidsadvies kan ook voor uw bedrijf of organisatie een gratis Veiligheidsplan opstellen. Hierin wordt uitgebreid beschreven op welke punten uw onderneming wel of niet voldoet aan de veiligheidseisen van de Arbowet.
In het Veiligheidsplan wordt aandacht besteed aan signalisatie, brandbeveiliging en vluchtwegplattegronden. Maar ook zaken als een bedrijfsnoodplan,  RI&E en BHV komen aan bod. In het bijgevoegde stappenplan geven wij aan wat wij kunnen doen om de veiligheidsknelpunten voor u op te lossen.

Signalisatie
Signalisatie is een belangrijk middel om de veiligheid in een gebouw te vergroten. Veiligheidspictogrammen zijn immers voor iedereen herkenbaar, ongeacht de taal die men spreekt.
Bedrijfsveiligheidsadvies weet welke veiligheidssignalering volgens de Arbowet in uw gebouw aanwezig moet zijn, zoals: Brandbeveiliging
Bij de beoordeling van de brandveiligheid van een gebouw wordt o.a. gelet op de aanwezigheid van brandblusmiddelen, rookmelders en een brandmeldinstallatie.

Veel gebouwen en bedrijven zijn voorzien van kleine draagbare brandblussers, die geschikt zijn om het vuur van een kleine brand te doven. Afhankelijk van het bedrijf en het soort brand dat men denkt te gaan blussen is er de keuze uit poederblussers, schuimblussers of CO2 blussers. Daarnaast zijn in veel gebouwen brandslanghaspels verplicht aanwezig. Bedrijfsveiligheidsadvies doet onderzoek naar uw brandblusmiddelen en kijkt of:
 • De brandblussers geschikt zijn, eenvoudig zijn te bedienen en voldoende bluscapaciteit hebben.
 • Er voldoende brandblussers in het gebouw aanwezig zijn.
 • De brandblusmiddelen op een zichtbare en bereikbare plaats zijn gemonteerd.
 • De brandblusmiddelen met een goed zichtbaar pictogram worden aangeduid.
Vluchtweg voorzieningen
Ieder bedrijfspand moet conform het Arbobesluit beschikken over goed aangegeven vluchtwegen, zoals nooduitgangen en vluchtwegplattegronden.
Vluchtwegplattegronden laten zien welke route u moet volgen om het pand zo snel mogelijk te verlaten en worden daarom opgehangen op plaatsen waar veel mensen komen, zoals bij liften en wachtruimten. Ook kunt u op de vluchtwegtekeningen zien waar zich de brandblusmiddelen bevinden en de afsluiters van water, gas en licht.

Bedrijfsveiligheidsadvies beoordeelt en vervaardigt vluchtwegplattegronden op grond van de nieuwste eisen, zoals de NEN 1414.

Risico Inventarisatie & Evaluatie
De Arbowet eist dat de veiligheids –en gezondheidsrisico’s die werknemers lopen worden vastgelegd in een Risico Inventarisatie -en Evaluatie (RI&E). Daarnaast is de werkgever verplicht om in een Plan van Aanpak aan te geven welke maatregelen worden genomen om deze risico’s in te perken. De RI&E moet regelmatig worden getoetst (bv door de arbodienst) en bijgesteld.

Bedrijfsveiligheidsadvies kan u helpen met het opstellen van uw RI&E en het daaruit voortvloeiende Plan van Aanpak.

Bedrijfsnoodplan
In een bedrijfsnoodplan wordt vastgelegd hoe met noodsituaties binnen uw bedrijf of organisatie om te gaan. Het kan bijvoorbeeld de volgende onderdelen bevatten:
 • Een overzicht van adressen en telefoonnummers
 • Bedrijfsinformatie over de organisatie van de bedrijfshulpverlening, de alarmering etc.
 • Een ontruimingsplan met vluchtwegplattegronden en alarmering
 • Een aanvalsplan voor de brandweer
Bedrijfsveiligheidsadvies kan u adviseren bij het opstellen van een voor uw bedrijf of organisatie passend bedrijfsnoodplan.

Bedrijfshulpverlening
Elk bedrijf, organisatie of instelling heeft de wettelijke verplichting om te zorgen voor voldoende geschoolde bedrijfshulpverleners. (BHV). De voornaamste taken van bedrijfshulpverlening zijn:
 • Verlenen van eerste hulp bij ongevallen
 • Het beperken en bestrijden van een beginnende brand
 • Voorkomen en beperken van ongevallen
 • In noodsituaties alarmeren en evacueren van collega’s en andere personen
 • Alarmeren van en samenwerken met de hulpverlening van de overheid.
Bedrijfsveiligheidsadvies inventariseert de bedrijfshulpverlening en kan de scholing van nieuwe bedrijfshulpverleners voor u verzorgen.